Algemene voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN MIJNSCHOOLINFO
Versie maart 2012

Artikel 1 – Werking

1. “Mijnschoolinfo”, een online portaal middels welke scholen, ouders en leerlingen met elkaar kunnen communiceren, is een dienst en handelsnaam van Arcamax B.V., gevestigd te (9711 ES) Groningen aan de Heresingel 4, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 53086740.
2. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van Mijnschoolinfo. Door deze voorwaarden te accepteren geeft de acceptant (“Gebruiker”) te kennen deze toepasselijkheid te accepteren en de gebruiksvoorwaarden na te zullen leven.

Artikel 2 - Toegang

1. Toegang tot, alsmede gebruik van Mijnschoolinfo staat enkel open voor ouders van leerlingen die onderwijs volgen aan een school die een gebruiksovereenkomst heeft gesloten met Mijnschoolinfo, alsmede voor medewerkers van die scholen. Toegang en gebruik wordt en blijft enkel verleend aan degenen ten aanzien van wie de betreffende school toegang en gebruik wenst te verlenen.
2. Ieder gebruik van Mijnschoolinfo door een Gebruiker die niet (meer) voldoet aan de in lid 1 genoemde voorwaarden is niet toegestaan. Zodra een Gebruiker niet (langer) voldoet aan de in lid 1 genoemde eisen dient hij zich te onthouden van verder gebruik en Mijnschoolinfo hiervan op de hoogte te stellen.
3. Toegang wordt verschaft door een persoonlijk username en password ter beschikking te stellen, middels welke de Gebruiker kan inloggen op mijnschoolinfo.nl.
4. Het is de Gebruiker niet toegestaan deze username en password aan derden te verstrekken, dan wel derden middels zijn username en account toegang te verschaffen. Gebruiker staat er voor in dat derden geen kennis nemen van zijn username en password. Indien de Gebruiker redelijkerwijs moet vermoeden dat een derde kennis heeft gekregen van zijn username en/of password dient hij Mijnschoolinfo daar per ommegaande van op de hoogte te stellen.

Artikel 3 - Beschikbaarheid

1. Mijnschoolinfo garandeert dat zij telkens alles in het werk zal stellen om een ongestoorde en volledige toegang tot Mijnschoolinfo te bewerkstelligen. Voor zover gebreken in de onderliggende software worden geconstateerd zullen die binnen redelijke termijn worden verholpen. Mijnschoolinfo kan echter niet garanderen dat Mijnschoolinfo te allen tijde (volledig) toegankelijk zal zijn. Onder meer ten gevolge van onderhoud, gebreken in de software of storingen kan toegang op enig moment beperkt zijn. Mijnschoolinfo wijst er op dat het de verantwoordelijkheid van de gebruiker is om er voor te zorgen dat hij over de hard- en software beschikt die nodig is om mijnschoolinfo.nl via internet te benaderen en te gebruiken.
2. Het is Mijnschoolinfo toegestaan gedurende de looptijd van deze overeenkomst aanpassingen aan te brengen aan Mijnschoolinfo, daaronder mede begrepen het toevoegen en/of verwijderen van bepaalde functionaliteit. Deze wijzigingen zullen altijd passen binnen de kerndoelstellingen van Mijnschoolinfo.

Artikel 4 - Gebruik

1. Elk gebruik van Mijnschoolinfo dat in strijd is met het gebruiksdoel van de desbetreffende functionaliteit is verboden. In het bijzonder is het niet toegestaan binnen Mijnschoolinfo materiaal te plaatsen voor zover dat een inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden, dan wel naar dergelijk materiaal te linken. Evenmin mag Mijnschoolinfo gebruikt worden voor spamming. Materiaal en teksten met een racistisch, grievend, politiek of gewelddadig karakter, evenals materaal dat anderszins in strijd is met de goede zeden mag niet geplaatst worden.
2. Voor zover in strijd met het vorige lid wordt gehandeld is MSI gerechtigd het betreffende materiaal per direct te verwijderen.

Artikel 5 - Inhoud

1. Alle intellectuele eigendomsrechten berusten bij Mijnschoolinfo. Het is niet toegestaan enig onderdeel van Mijnschoolinfo, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te vermenigvuldigen (behoudens voor zover dat voor toegestaan gebruik strikt noodzakelijk is), te decompileren of al dan niet tegen betaling te verspreiden.
2. De Gebruiker is bekend met het feit dat gegevens in Mijnschoolinfo betreffende leerlingen, de school en alle door derden toegevoegde documenten voor een groot gedeelte van derden afkomstig zijn. Mijnschoolinfo accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, juistheid en volledigheid van enige inhoud van Mijnschoolinfo, noch enige garantie ten aanzien van de gevolgen van het gebruik van Mijnschoolinfo. Dit geldt eveneens voor inhoud op enige site waarnaar in Mijnschoolinfo wordt gelinkt.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

1. Mijnschoolinfo besteedt grote zorg aan inhoud en functioneren van de door haar aangeboden diensten. Mijnschoolinfo kan echter nimmer aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die voortvloeit uit toerekenbare tekortkomingen van Mijnschoolinfo, noch voor schade die voortvloeit uit enig gebruik van Mijnschoolinfo. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt zowel voor directe als voor indirecte schade.
2. U vrijwaart Mijnschoolinfo, alsmede haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden van elke claim, van u of een derde, die  samenhangt met uw gebruik.
3. De Gebruiker is, zonder dat ingebrekestelling nodig is, voor elke overtreding van deze voorwaarden aan Mijnschoolinfo een boete van € 50,- verschuldigd voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Mijnschoolinfo om nakoming en (nadere) schadevergoeding te vorderen.
4. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die Mijnschoolinfo moet maken om nakoming van de verplichtingen van de Gebruiker af te dwingen dienen door de Gebruiker aan Mijnschoolinfo te worden voldaan. Dit houdt onder andere in dat alle kosten die zij aan bijstand door een advocaat maakt voor rekening van de School komen.

Artikel 7 - Privacy

1. Op deze overeenkomst is het “privacy policy” van Mijnschoolinfo van toepassing, zoals dat bij aanmelding aan de gebruiker ter beschikking is gesteld en van www.mijnschoolinfo.nl kan worden gedownload. Gebruiker stemt in met de bepalingen van het “privacy policy”.
2. Het is Gebruiker bekend dat door hem verstrekte persoonsgegevens door Mijnschoolinfo zullen worden opgenomen in een (elektronische) databank. De Gebruiker geeft toestemming voor alle verwerking van alle door hem ter beschikking gestelde persoonsgegevens, voor zover die verwerking noodzakelijk is voor een goede uitvoering van deze overeenkomst en in overeenstemming is met het “privacy policy”.
3. Voor zover de Gebruiker persoonsgegevens van een derde ter beschikking stelt, staat hij er voor in dat het Mijnschoolinfo conform toepasselijke wetgeving is toegestaan ook die persoonsgegevens conform lid 2 te verwerken, bijvoorbeeld door dat Gebruiker van de betreffende persoon expliciete toestemming heeft gekregen voor dat gebruik.
4. Mijnschoolinfo is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 148 51 50.

Artikel 8 - Beëindiging

1. Mijnschoolinfo heeft te allen tijde, zonder dat voorafgaande kennisgeving is vereist, het recht de Gebruiker verder gebruik en toegang van de diensten al dan niet tijdelijk te ontzeggen, onder andere indien, naar het redelijk oordeel van Mijnschoolinfo:
- Door de Gebruiker enige bepaling van deze voorwaarden niet wordt nagekomen;
- De school middels welke de Gebruiker toegang heeft haar verplichtingen jegens Mijnschoolinfo niet nakomt, dan wel de met de betreffende school gesloten overeenkomst wordt beëindigd.
- De school middels welke de Gebruiker toegang heeft Mijnschoolinfo verzoekt verdere toegang te staken
- Van de aan Gebruiker verstrekte username en/of password op grond van deze voorwaarden niet toegestaan gebruik wordt gemaakt;
- De dienstverlening van Mijnschoolinfo wordt gestaakt.

Artikel 9 – Overdracht rechten

Geen van de uit deze overeenkomst voor de Gebruiker voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen door de Gebruiker worden overgedragen aan een derde, behoudens in het geval van schriftelijke toestemming van Mijnschoolinfo.

Artikel 10 – Aanpassingen

Mijnschoolinfo heeft het recht deze voorwaarden aan te passen indien zij daar een redelijk belang bij heeft. Aangepaste voorwaarden zullen worden gepubliceerd op www.mijnschoolinfo.nl. De Gebruiker die na publicatie van aangepaste voorwaarden gebruik maakt van Mijnschoolinfo geeft daarmee te kennen in te stemmen met de aangepaste voorwaarden.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is (in eerste aanleg) enkel de bevoegde rechter te Groningen bevoegd daar kennis van te nemen.

  • Copyright © 2018 Mijnschoolinfo Oudercommunicatie | website powered by Taal&Digitaal